Consiliul Eparhial

MEMBRII CONSILIULUI EPARHIAL

 

MEMBRII CLERICI:

1. PC Pr. Gheorghe Felician LUNGU, paroh al parohiei „Sf. Ierarh Nicolae” din Ciulniţa, Protopopiatul Slobozia; 

2. PC Pr. Giorgian TOADER, paroh al parohiei „Sf. Cuvios Sava cel Sfinţit” din Săveni, Protopopiatul Feteşti;

3. PC Pr. Marian POPA, paroh al parohiei „Sf. Ioan Botezătorul” din Cuza Vodă, Protopopiatul Călăraşi.

 

MEMBRII MIRENI:

1. Dra Jurist Raluca Giorgiana I. DUMITRESCU, Preşedinte – Asociaţia GAL „Călăraşi Vest”, Protopopiatul Slobozia;

2. Dl. Manager Corneliu DRAGOMIR, Manager OYL Company Holding AG Slobozia, Protopopiatul Slobozia;

3. Dl. Economist Dănuţ Alexandru POTOR, Preşedinte – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Protopopiatul Feteşti; 

4. Dl. Inginer Emil VERNEA, Administrator SC Vesacon SRL, Protopopiatul Călăraşi;

5. Dl. Colonel Nicolae Gh. PAREPA, Protopopiatul Urziceni;

6. Dl. Locotenent Colonel Ionel MARCU, Inspector Șef, Inspectoratul de Jandarmi Călăraşi, Protopopiatul Olteniţa. 

 

 

Atribuţii:

(Extras din Statutul  pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române)

 

Art.95 - Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţa problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie.

Art.96 - (1) Consiliul Eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate. Pentru activitate potrivnică Bisericii, mandatele acestora se revocă de Adunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.

(2) Preşedintele Consiliului Eparhial este Chiriarhul, iar în caz de vacanţa locţiitorul desemnat canonic şi statutar.

(3) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept al Consiliului Eparhial, cu vot deliberativ.

(4) Din încredinţarea Chiriarhului, şedinţele Consiliului Eparhial pot fi prezidate şi de către Episcopul-vicar, respectiv Arhiereul-vicar. În aceasta situaţie, procesul-verbal al lucrărilor este supus aprobării Chiriarhului.

(5) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic şi contabilul şef, sunt membri permanenţi ai Consiliului Eparhial, cu vot consultativ. Conducătorii instituţiilor de învățământ teologic din eparhie participă la lucrări în calitate de invitaţi.

(6) Secretarul eparhial este şi secretar al Consiliului Eparhial şi întocmește procesul verbal al lucrărilor.

Art.97 - (1) Consiliul Eparhial se întruneşte la convocarea Preşedintelui de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul Eparhial este legal constituit cu prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu votul a jumătate plus unu dintre membrii prezenţi.

Art.98 - Consiliul Eparhial exercită în timpul dintre şedinţele Adunării Eparhiale atribuţiile acesteia prevăzute în art.92, lit. a, b, c si l, precum şi următoarele atribuţii:

a. Întocmeşte darea de seamă anuală asupra activităţii sectoarelor Administraţiei Eparhiale, a instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale;

b. Întocmeşte şi prezintă Adunării Eparhiale contul de execuţie bugetară şi bilanţul financiar-contabil al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale şi propune măsuri de asigurare a bunurilor bisericeşti;

c. Întocmeşte bugetul general anual al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale;

d. Propune Adunării Eparhiale înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitarea teritoriala a protopopiatelor;

e. Aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitarea teritoriala a parohiilor, precum şi transformarea filiilor în parohii;

f. Sprijină catehizarea copiilor, tinerilor şi adulţilor şi ia măsuri pentru procurarea mijloacelor materiale necesare susţinerii programelor culturale şi educativ-religioase în eparhie;

g. Îngrijeşte de bunul mers al instituţiilor de învăţământ teologic şi al şcolilor confesionale din eparhie, în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare bisericeşti;

h. Înfiinţează, organizează şi supraveghează activitatea editurii şi tipografiei eparhiale, a atelierelor de lumânări şi pentru producerea veşmintelor şi a obiectelor de cult, precum şi a magazinelor pentru desfacerea acestora şi a produselor achiziţionate de la Tipografia şi Atelierele Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;

i. Aprobă înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea de asociaţii şi fundaţii bisericeşti locale care activează în cuprinsul eparhiei, precum şi funcţionarea pe teritoriul eparhiei a filialelor asociaţiilor şi fundaţiilor bisericeşti înfiinţate cu binecuvântarea Sfântului Sinod;

j. Hotărăşte înfiinţarea de fonduri eparhiale destinate ajutorării parohiilor sărace, acordării de burse tinerilor care se pregătesc în instituţiile de învăţământ, precum şi sprijinirii programelor locale de asistenţa social-filantropică şi cultural-misionară;

k. Hotărăşte cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosinţei sau proprietătii asupra bunurilor imobile ale unităţilor bisericeşti din eparhie (vânzare, cumpărare, închiriere, schimb etc.), precum şi asupra grevării cu sarcini sau afectării de servituţi a bunurilor acestor unităţi, cu excepţia bunurilor sacre care sunt inalienabile;

l. În cazul înstrăinării (vânzare, donaţie etc.) bunurilor imobile ale Centrului eparhial (clădiri sau terenuri), Consiliul Eparhial propune, spre aprobare, Adunării Eparhiale, soluţii statutare. Hotărârile privind înstrăinarea devin valide numai după aprobarea lor de către Sinodul Mitropolitan;

m. Administrează bunurile mobile şi imobile ale eparhiei, ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cu hotărârile Adunării Eparhiale;

n. Verifică şi aprobă raportul anual privind situaţia bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sau folosinţa unităţilor de cult din eparhie (inventar, stare fizică etc.);

o. Verifică respectarea prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti cu privire la alegerile de membri mireni şi clerici în organismele bisericeşti deliberative şi executive;

p. Confirmă, suspendă sau dizolvă Consiliile Parohiale, la sesizarea preotului şi la propunerea motivată a protopopului, dispunând instituirea de comisii interimare până la alegerea unor noi organisme parohiale;

q. Verifică, aprobă, respinge sau modifică hotărârile organismelor parohiale, în conformitate cu prevederile art.55, alin.2 din prezentul Statut;

r. Exercită orice atribuţii care îi sunt date prin Statut, regulamente sau prin hotărâri ale organismelor centrale bisericeşti şi ale Adunării Eparhiale.

Art.99 - Hotărârile Adunării Eparhiale, ale Consiliului Eparhial şi ale Permanenţei Consiliului Eparhial devin executorii după confirmarea lor, în scris, de către Chiriarhul locului.

În caz de neconfirmare, Chiriarhul dispune rediscutarea problemei.

Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare