Adunarea Eparhiala

MEMBRII ADUNAREA EPARHIALĂ

 

MEMBRII CLERICI:

1.   PC Pr. PĂDURARU  Dumitru

2.   PC Pr. LUNGU Gheorghe Felician

3.   PC Pr. DUMITRAŞCU Mădălin Roberto

4.   PC Pr. POPA Marian

5.   PC Pr. PLETEA Nicuşor Silviu

6.   PC Pr. PARTENIE Alin Constantin

7.   PC Pr. TOADER Giorgian

8.   PC Pr. TRUŞCĂ Nicolae

9.   PC Pr. PALCĂU Gheorghe

10.PC Pr. DULEA Marcel

 

MEMBRII MIRENI:

1.  Dl. Inginer Mitru CRIŞAN –  Director SC Teletext SRL

2.  Dl.  Jurist MORARU Victor – Primar Amara

3.  Dl. Director Corneliu DRAGOMIR -  SC Oyl Company Holding AG SRL

4. Dna. Raluca DUMITRESCU - Preşedinte Asociaţia GAL Călăraşi Vest, Director Coordonator Asociaţia GAL Dunărea de Jos

5.  Dl. Inginer Anghel OLTEANU – Primar Unirea, jud. Călăraşi

6.  Dl. Inginer Daniel Ştefan DRĂGULIN– Primar Călăraşi

7.  Dl. Inginer Emil VERNEA – Administrator SC Vesacon SRL

8.  Dl. Inginer Răzvan Ilie MESEŞEANU - Inspector Şef Inspectoratul Teritorial de Muncă al Jud. Călăraşi

9. Dl Colonel NICOLAE PAREPA, Inspectorul Şef al Insp. de Jandarmi Judeţean Ialomiţa

10. Dl. Gheorghe CĂLIN - Ambasador Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi, Convenţia ONU

11. Dl. Inginer Nelu BADEA - SC Agropan Oyl SA Urziceni

12. Dl.  Jurist Radu CONSTANTIN - Executor Judecătoresc

13. Dl. Ingine Micu Constantin VASILESCU - SC Orhideea SRL

14. Dl. Alexandru POTOR - Preşedintele GAL Dunărea de Jos, Preşedintele Federaţiei Naţionale a GAL-urilor din România

15. Dl. Dr. Igor RUSU - Spitalul Municipal Olteniţa

16. Dl. Jurist Gheorghe DAN - AJOFM Călăraşi

17. Dl. Avocat Ştefan STOICA

18. Dl Lt. Col. IONEL MARCU-  Comandantul Companiei de Jandarmi Subunitatea Olteniţa

19. Dl. Gabriel STOICA – Viceprimar Sălcioara

20. Dl. Sandu MANEA – Primar Gurbăneşti

 

MEMBRII ONORIFICI:

1. Dl. Prof. VASILE SILVIAN CIUPERCĂ, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa

2. Dl. Avocat ŞTEFAN SAVA

 

ATRIBUŢIILE ADUNĂRII EPARHIALE:

(Extras din Statutul  pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române)

 

Art.90  -  Adunarea  Eparhială  este  organism  deliberativ  pentru  toate  problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

 

Art.91  -  (1) Adunarea Eparhială  se  compune  din  reprezentanţii  aleşi  ai  clerului şi  ai credincioşilor,  în  proporţie  de  o  treime  clerici  şi  două  treimi  mireni,  cu  o  viaţă  morală  şi religioasă  demnă  de  un  creştin,  care  au  candidat  cu  binecuvântarea  ierarhului  locului.  Pentru activitate  potrivnică  Bisericii,  mandatele  acestora  se  revocă  de  Adunarea  Eparhială,  la propunerea Chiriarhului.

 

(2) Membrii  mireni  în  Adunarea  Eparhială  se  aleg  de  către  delegaţii  Consiliilor Parohiale, constituiţi în colegii electorale mireneşti, pe circumscripţii.

 

(3) Membrii  clerici  în Adunarea  Eparhială  se  aleg  de  către  toţi preoţii şi diaconii  în funcţie, constituiţi în colegii electorale preoţeşti, pe circumscripţii.

 

(4) Membrii Adunării Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

 

(5) Numărul membrilor aleşi ai Adunării Eparhiale este de 30.

 

(6)  Preşedintele  Adunării  Eparhiale  este  Arhiepiscopul  sau  Episcopul,  iar  în caz  de vacanţă, locţiitorul desemnat canonic şi statutar.

 

(7) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept al Adunării Eparhiale, cu vot deliberativ.

 

Art.92 - Atribuţiile Adunării Eparhiale sunt:

a.  Susţine  interesele  şi  drepturile  Bisericii  şi  ale  eparhiei,  conform  cu  prevederile canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti;

 

b.  Veghează  la  respectarea,  în  cuprinsul  eparhiei,  a  măsurilor  cu  caracter  unitar

prevăzute  de  Statut,  regulamentele  bisericeşti  şi  de  hotărârile  organismelor  bisericeşti  centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţilor de cult din întreaga eparhie, precum şi a altor bunuri patrimoniale, culturale şi epitropeşti ale acestora;

 

c.  Susţine  instituţiile  şi  aşezămintele  culturale,  social-filantropice  şi  economice  ale eparhiei;

 

d.  Aprobă  înfiinţarea,  desfiinţarea  şi  delimitarea  teritoriala  a  protopopiatelor,  la

propunerea Consiliului Eparhial.

 

e. Deleagă un cleric şi doi mireni, dintre membrii Adunării, ca reprezentanţi eparhiali, în Adunarea Naţională Bisericească;

 

f. Alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea Chiriarhului;

 

g.  Alege  pe  cei  trei  membri  ai  Consistoriului  Eparhial  şi  pe  cei  doi  supleanţi,  la propunerea Chiriarhului;

 

h.  Desemnează,  la  propunerea  Chiriarhului,  unul,  doi  sau  trei  clerici,  ca  membri  în Consistoriul Mitropolitan;

 

i.  Aprobă  raportul  general  anual  întocmit  de  Consiliul  Eparhial  şi  hotărăşte  măsuri pentru o bună desfăşurare a activităţilor eparhiei;

 

j.  Aprobă  contul  de  execuţie  bugetară  şi  bilanţul  financiar-contabil  al  eparhiei,  al instituţiilor şi fundaţiilor sale, precum şi măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericeşti;

 

k. Aprobă bugetul general al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale;

 

l.  Hotărăşte  cu  privire  la modul  de  administrare  a  bunurilor  eparhiei,  precum  şi  ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

 

m. Exercită orice alte atribuţii date prin prezentul Statut şi regulamentele bisericeşti.

 

Art.93  -  (1) Adunarea  Eparhială  se  întruneşte  în  şedinţa  anuală  de  lucru,  în  primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(2)  Convocarea  Adunării  Eparhiale,  cu  precizarea  ordinii  de  zi,  se  face  de către preşedinte, cu cel puţin 14 zile înainte de data fixată pentru şedinţa, iar în cazuri excepţionale în cel mai scurt timp posibil.

 

(3) Adunarea Eparhială este statutar constituită cu prezenţa a două treimi din membrii săi şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu dintre membri prezenţi.

 

(4)  Procesul-verbal  al  lucrărilor  Adunării  Eparhiale  este  semnat  de  Preşedinte  şi  de Secretarii Adunării şi se păstrează la Secretariatul eparhiei.

 

Art.94 - Pentru studierea şi formularea propunerilor asupra problemelor ce urmează a fi supuse eliberării, Adunarea  alege,  la  începutul  fiecărui mandat  de  patru  ani,  dintre membrii clerici  şi  mireni,  cinci  Comisii  de  lucru  permanente,  care  vor  avea  câte  un  preşedinte  şi  un raportor  din  sânul  lor,  desemnaţi  de  plen,  la  propunerea  Preşedintelui.  Comisiile  Adunării Eparhiale sunt:

a. Comisia administrativ-bisericească,

b. Comisia culturală şi educaţională,

c. Comisia economică, bugetară şi patrimonială,

d. Comisia social-filantropică,

e. Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare